Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
 
Projektiteenus OÜ
on koolitanud ja juhendanud edukalt EASi, KIKi, Innove, Pria, Leader ja teiste EL struktuurifondide ja kohalike fondide poolt toetatud alustavaid  ja tegutsevaid ettevõtjaid ja asutusi, nende  äriplaane ja projekte.

 

 

Projektiteenus OÜ on

Eesti

Gasellettevõtte 2016!

 

Vaid alla 1% ettevõtetest

on Eestis gasellid!

 

 

Äripäev omistas

Projektiteenus OÜ-le

gasellettevõtte diplomi.


Gasellettevõtted
on olnud
kõrgeima kasvupotentsiaaliga:
3 a jooksul
ületanud 50%
käibe, kasumi jm
kasvunäitajad.
.

 

 

Projektiteenus OÜ

AAA-krediidireitinguga!

 Oleme 2015 a kõrgeima
krediidireitinguga ettevõte. 

Vaid 3,8% Eesti ettevõtetest on 
AAA-krediidireitinguga!
 

 

 


 
 
 
Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine" Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
 

Koolitusstuudio

  

- hea asukoht

Tallinna ringtee ja

Pärnu maantee ääres

-Tallinna, Nõmme,

Saue, Laagri, Saku,

Harku, Veskimöldre

vahetus läheduses

 - tasuta parkimine

-hubane ja eksklusiivne

koolitusstuudio

- oma õppeterrass

ilusate ilmadega 

osaliseks õuesõppeks

- looduskaunis,

privaatne, rahulik asukoht

- head tugiteenused

- võimalik kasutada

koolitusstuudio sülearvuteid

koolituspäevadel

-wifi

- meeldiv atmosfäär
EST ENG
Kuidas kirjutada abikõlbulikku äriplaani?
Kuidas käivitada oma ettevõte?
Kuidas koostada projektile rahataotlust?
Kuidas planeerida aega ja suurendada efektiivsust?
Avatud koolitused:
Äriplaan ja toetusprojekt ettevõtte käivitamiseks
Avatud koolitused:
Arendus- ja toetusprojekti koostamine ja juhtimine
Avatud koolitused:
Turundus, turundusprojektid ja müügisuhtlus
Avatud koolitused:
Projektijuhtimine ja projektitarkvara
Küsi koolituspakkumist
sigrid@projektiteenus.ee
Projektiteenus
Koolitused
PRINT
KoolitusprojektidÕppekavad, õppekorraldus, koolitaja pädevus, kvaliteedikindlustamine

Õppekavad, õppekorraldus, koolitaja pädevus, kvaliteedikindlustamine

ÕPPEKAVAD JA ÕPPEKORRALDUS


ÕPPEKAVAD

ÕPPEKORRALDUS

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Õppetöö toimub eesti või võõrkeeles.
2. Asjaajamiskeel Projektikoolituskeskus on eesti keel või inglise keel.
3. Täiendõppekeskuses toimub õpe Projektiteenus OÜ juhatuse poolt kinnitatud õppekava alusel.
4. Täiendõppekeskusel on õigus korraldada lühiajalisi koolituskursusi.
5.Kõik õppekavad ja kursuse programmid/ainekaardid koostatakse õpiväljundipõhiselt.
6. Õppekavades teeb muudatusi kooli juhataja ning need kinnitatakse Projektiteenus OÜ juhatuse  poolt. Kahekümne tööpäeva jooksul nende kinnitamisest arvates esitatakse need Haridus- ja Teadusministeeriumile registreerimiseks.
7. Õpe toimub kursuste, õpiringide, seminaride ja õppereiside vormis (edaspidi "kursus").
8. Õppeperiood koosneb akadeemilisest tunnist, õppepäevast, õppenädalast ja vajadusel ka praktikast.
9. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil.
10. Õppetöö toimub päeva-, õhtu- ja/või  e-õppevormis.
11. Õppurite auditoorse õppe võib mõjuval põhjusel koolitaja nõusolekul osaliselt asendada samas mahus e-õppega ja iseseisva tööga.
12. Õppurite taset hinnatakse reeglina skaalal arvestatud- mittearvestatud. Vajadusel rakendatakse hinnete panekul 6-palli süsteemi,  EV kutsestandardite tasemetel põhinevaid skaalasid (Projektijuhi kutsestandard vm)  vm tellijaga kokku lepitud hindamisskaalasid.
13. Tunnistus väljastatakse osalejale, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
14. Praktiline ja teoreetiline õpe võib toimuda väljaspool koolituskeskuse ruume ja välisriikides.
15. Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse juht ja Projektiteenus OÜ juhatus.

ÕPPURITE KOOLITUSELE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE
1. Projektikoolituskeskus võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast. Erisihtgruppe kaasavatele või neile suunatud kursustele võidakse võtta ka nooremaid kursuslasi. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse  õppekavas.
2. Õppur võetakse koolitusele vastu isikliku sooviavalduse, koolituspartneri registreerimisteate või firma koolitustellimuse alusel. Koolitusele vastuvõtmist tõendab koolituse vastutav korraldaja ja õppija või kliendifirma või kliendi rahastaja esindaja poolt allakirjutatud või isiklikult meiliaadressilt saadetud registreerimisleht, koolitatava rahastajate poolt väljastatud kinnituskiri  või leping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestvus.
3. Õppur arvatakse kursuselt välja juhataja otsusel:
3.1. ebaväärika käitumise korral;
3.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmise  korral, kusjuures tasumata osa Projektitäiendkoolitus keskusel on õigus mitte tagastada;
3.3. omal soovil;
3.4. kursuse lõpetamise korral.
4. Juhataja otsuse peale õppija täiendkoolituskeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse kooli juhatajale kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Kooli juhataja lahendab koolist väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.
5. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist.
6. Õppekava juhil on õigus kohandada individuaalset õppekava, sh rakendada õppija varasemat õpi- ja töökogemust ehk VÕTA põhimõtteid ning vähendada vastavalt eelteadmistele ja kogemustele õppija ja/või rahastaja soovil koolituskursuse mahtu. Vähendatud mahuga teemad kooskõlastatakse nii, et tagatakse õpiväljundite saavutamine.
7. Kursuse ja õppekava läbimist tõendab Projektikoolituskeskuse tunnistus või tõend.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Tasuliste koolituste õppemaksu kalkulatsiooni koostab kooli juhataja ja kinnitab kooli juhataja iga tellimuse ja avatud kursuse kohta eraldi järgides vajadusel õppegruppide täituvusastmest lähtuvat paindliku hinnastamise põhimõtet.
2. Õppekursuste, õppepäevade ja koolitusürituste õppemaksu piirid kalkuleerivad ja kehtestab juhataja, kel on õigus kursuse maksumust muuta paindlikult vastavalt õpperühma täituvusele ja kursuse alguseni jäänud ajaperioodile, et tagada õpperühma miinimumarvu täituvus ning ennetada koolituse ärajäämist. Vajadusel osalejatega kokkuleppel lükatakse koolitus grupi mittetäitumisel edasi.
3. Koolil on õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka jrelmaksuna mitmes jaoks.
4. Tasutud ettemaksuarvet on õigus mitte tagastada, kui koolitusest loobuja või koolituse katkestaja pole kirjalikult teatanud ette vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust või tulenevalt lepingus sätestatud tähtajast. Tähtaegse etteteatamise korral makstakse ettemaks tagasi.

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPETASUST VABASTAMISE JA ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Täiendkoolituse korraldajal on õigus koolitusmahu täielikul määral täitnud ja iseseisva töö tingimused täitnud õppijale vajadusel iseseisvaks tööks olnud äriplaani, projekti vm mahuka iseseisva töö täiendamiseks ja/või parandamiseks  teha lisakoolituspäev kuni 10 akadeemilise tunni ulatuses ning vabastada vastastikusel kokkuleppel õppija lisakoolituspäeva eest arvestatud õppetasust.
2. Kogu õppekava kursustel osalemise katkestamisel väga mõjuval põhjusel  (tervislikud põhjused, uue tööga seoses kattuvus tööaegadega vm) pakutakse võimalusel asenduskoolitusaegu või jätkukursusel osalemist ilma lisatasu nõudmata. Kui see väga mõjuvatel, tõenduspõhistel põhjustel pole osalejale võimalik (nt kolimine välisriiki, pikaajaline haigus vm), tagastatakse õppetasu koolituse rahastajale nende koolitustundide või -päevade eest, mille osas pole koolitusega ega selle tugiteenustega seonduvaid kulutusi tehtud.

TEISED ÕPPE KORRALDAMISEKS OLULISED TINGIMUSED

ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1. saada õppekavas ettenähtud õpet ja ette nähtud õppematerjalid e-materjalidena või paberkandjal
1.2. olla informeeritud Projektikoolituskeskuses toimuvast õppetegevusest
1.3. katkestada õpe
1.4. teha ettepanekuid Projektikoolituskeskuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.

2. Õppur on kohustatud:
2.1. täitma õppekava nõudeid
2.2. osalema aktiivselt õppetöös
2.3. teatama koolitajale ette oma puudumisest
2.4. tasuma omafinantseeritava õppemaksu tähtaegselt ja vastavalt juhataja ja kursuslase vahelisele lepingule
2.5. järgima kursuse kodukorda.

KOOLITAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.  Projektiarenduskeskuse pedagoogiline kaader peab omama vähemalt  kõrgharidust või pedagoogilist või andragoogi kutset ning erialast haridust.
2. Värvatud koolitaja õigused ja kohustused määratletakse sõlmitavas käsundus-, töövõtu- või töölepingus.
3. Vaidlused seoses koolitajate tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab täiendkoolitukeskuse juht.

4. Koolitaja peamisteks kohustusteks on:
4.1. kursuslaste õpetamine lähtudes koolitusmahust, püstitatud eesmärkidest ja väljunditest
4.2. tagada õppetööks vajalik tase ja arvestada võimalusel sihtgrupi erivajadustega
4.3. tööaja maksimaalne kasutamine õpetuslike eesmärkide saavutamiseks
4.4. õppetöö korraldamine vastavalt Projektikoolituskeskuse õppekavale ja kodukorrale
kursuslase ja lektori vastastikuse lugupidamise vaimus
4.5. tema hoolde usaldatud vara hoidmine.

5. Koolitajal on õigus:
5.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu
5.2. pöörduda mistahes tööalases küsimuses juhataja poole isiklikult.

6. Teistel töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning juhataja ja töötaja vahelisest lepingust tulenevad õigused.

TÄIENDKOOLITUSKESKUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE JA OSALEJATE TAGASISIDE

1. Kõigil koolituskursustel kogutakse osalejatel paberkandjal või digitaalsel kujul õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mida võetakse aluseks koolitusteenuse edasiarendamisel.

2. Kirjalik õppijate tagasiside hindeskaala iga hindamiskriteeriumi kohta näidatakse tagasisidelehel ära koos hindele vastava sõnalise hinnanguga, et vältida mitmetitõlgendatavust:

5 väga hea, 4 hea, 3 keskmine, 2 nõrk, 1 ebarahuldav

3. Iga hinnangut tuleb osalejal ka põhjendada ja võimalusel teha parendamisettepanekuid.

4. Kursuse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse  järgmisi hindamiskriteeriume:

- Koolitusprogrammi, käsitletud teemade  vajalikkus ja sobivus  

- Koolitusmeetodite sobivus, praktilise töö ja teoreetiline ülevaate osakaal    

- Koolitaja pädevuse hindamine  

- Koolitusmaterjalide tase   

- Tugiteenuste tase (koolituskoht, tehnika, kohvipausid)

- Koolitusteemad ja moodulid, millest koolitatava hinnangul oli enim praktilist kasu

- Õppija reflekteeriv enesehindamine: õppija enda panus,  iseaseisvate praktiliste tööde tähtaegsus

- Üldine rahulolu ja koondhinnang kursuse kohta

- Õppija ettepanekud kursuse edasiarendamiseks, parendamiseks

Koolituskursustel ja koolituse õppekavades ehk täisprogrammides valmivate projektide ja/või äriplaanide kvaliteedikriteeriumid:

E (kasin)

 

Projekti kohta oluline info puudub, asjakohatu info, kohustuslikud osad/lisad  puudu või väga puudulikud; olulised tehnilised vead projektmeetodite rakendamisel. Aine sügavamad ja detailsemad teadmised puuduvad, miinimumteadmised olemas /kajastuvad projektis.kohustuslik kirjandus osaliselt lugemata.

D (rahuldav)

Projektis info väga üldine ja arusaamatu, puudulik, projekti eesmärk, tegevused segased, tehnilised vead projekti osade ja lisade koostamisel.Teab teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Aine sügavamates ja detailsemates teadmistes avaldub ebakindlus ja ebatäpsus.

C (hea)

Projektis olemas mingi info, kuid suhteliselt lünklik, vajab teatud osades korrigeerimist, täpsustamist. Terviku saamiseks peab hindaja oletama. Teab hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab hästi nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Eksamil on ilmnenud eksimused, mis ei ole sisulised ega põhimõttelised.

B (väga hea)

Projektis info olemas, kuid vajab teatud osas täpsustamist,korrigeerimist. Teab väga hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab väga hästi nende rakendamise võimalusi projektis.

A (suurepärane)

Projekt põhjalik, info kõigi aspektide kohta piisav ja professionaalselt esitatud, arusaadav, asjakohane, realistlik. Teab põhjalikult teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb väga hästi fakte ja meetodeid ning oskab neid rakendada projektis.

Toetusprojektide hindamisel on koolitajal õigus kasutada täiendavalt projektide ja äriplaanide hindamisel ka   EL stuktuurifondide meetmepõhiseid  hindamiskriteeriume.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

1. Õppekavade kvaliteedi eest vastutab õppekavade juht ja vastutav koolitaja.

2. Õppekavade kvaliteeti hinnatakse väljundipõhiselt.

3. Õppekavaarenduses ja kvaliteedihindamises arvestatakse ka praktiliste tööde, sh kursuse jooksul valminud toetusprojektide ja äriplaanide positiivsete toetuse saamise osakaalu ja negatiivsetes toetusotsuste põhjendusi, mida kasutatakse kursustel õppematerjalina ja ka kursuste edasiarenduses: teemade süvendamisel ja näidete täiendamisel.

4. Info kogumiseks kogutakse lisaks kursuste tagasisidele ka järelmonitooringuga aasta jooksul kursuse saanutelt tagasisidet kursuse jooksul valminud plaanide ja projektide õnnestumise ja toetuse saamise või mittesaamise põhjuste kohta.

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMINE

Projektiteenus OÜ täiendkoolituskeskus "Projektikoolituskeskus"  koolitusruum asub Projektiteenus OÜ juriidilisel aadressil: Kure 1, Saue küla, Saku vald, Harjumaa, 76405.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks on tugiteenuste ja koolituskoha kohta küsimused ka tagasisidelehel. Osalejate põhjendatud ettepanekutega arvestatakse ruumide kohandamisel.

Lähiteeninduspiirkonnaks on  5km kaugusel asuv Tallinna linn, 2 km kaugusel asuv Saue linn, 4 km kaugusel asuv Saku linn.

Ruumid võimaldavad õppetööd kuni 20 osalejaga  õppegrupile. Ruumi on ligipääs ka liikumispuudega inimestel (ratastooliga).

Õpperuumi suurus: 42m2

Õpperuum vastab tehnilistele nõuetele  ja tööohutusnõuetele.

Ruumi varustus:

suitsuandur, signalisatsioon, normikohane valgustus, sundventilatsioon, maaküte jm.

Ruumid väga heas seisukorras,  remondivajadust ei ole.

Koolitustehnika:Dataprojektor ja ekraan,  internetiühendusega TV ja  sülearvuti (slaidide näitamiseks), tahvel.

Koolitusmööbel: 20 tooli ja lauad koolitajale ja koolitatavatele.

Õueõppevõimalused koolitusasutuse asukoha territooriumil: terrass 40m2, toolid ja lauad kuni 18 inimesele.

Koolitusmööbel: 20 tooli ja lauad koolitajale ja koolitatavatele.

Projektiteenus OÜ-le ja koolitajale kuuluvad kokku 4 hektarit maatulundusmaad naaberkinnistutel Kadakavälja ja Kadakaniidu, mistõttu koolitustegevus ei häiri  naaberkinnistute omanikke.

Üle 20 õppijaga gruppidele ja sisekoolitustel võib õppetöö toimuda renditavates, koolituseks vajalike nõuetega ruumides vastavalt piirkonnale, kus koolitus läbi viiakse.

Koolitaja kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemuse kirjeldus


Sigrid Salla
Põhikoolitaja,
Projektiteenus OÜ
Juhatuse liige, CV

 

 
Õppekavade juht ja kursuste koolitaja on Sigrid Salla.
Koolitaja Sigrid Salla omab kõrgeimat projektijuhi  kvalifikatsioonitasemega kutsetunnistust ning on  10 aastat tegutsenud ettevõtjana ja on kahe eduka ettevõtte omanikuna. Äripäev on Projektiteenus OÜ-d tänu kiire kasvuga majandusnäitajatele 2016. a gasellettevõtteks ja ettevõttele on omistatud 2015. a lõpus kõirgeima krediidivõimega ettevõttena AAA-krediidiklassi sertifikaat.
Sigrid Salla on 17 aastat töötanud  Tallinna Ülikoolis  õppeprodekaanina, loonud TLÜ-s projektijuhtimise õppekava ning olnud 17 aastat selle õppekava  juhtu ja põhiõppejõud.
Lisaks on ta olnud turunduse õppeaine õppejõud TLÜs ning viinud läbi arvukalt turundusalaseid täiendkoolitusi nii turundusjuhtidele kui ka alustavatele ettevõtjatele.

Sigrid Salla on  8 aastat olnud Eesti mahukaima Äripäeva kirjastuse projektikäsiraamatu ja projektijuhtimise kõrgkooliõpiku autor, millest on ilmunud nüüdseks 5 trükki.

Koolitaja on olnud Projektijuhi kutsestandardi loonud töögrupi liige ning uuendatud, praegu kehtiva projektijuhi kutsestandardi hindaja. Samuti on ta tegutsenud aastaid projektijuhi kutsekomisjoni liikmena.

Sigrid Salla on töötanud ka EL struktuurifondide õppekavaarenduse ja elukestva õppe projektide hindamiseksperdina SA Innoves.

Ta on viinud läbi Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli raames ja Projektiteenus OÜ täiendkoolituskeskuse kaudu täiendkoolitusi ministeeriumides, tõukefondide rakendusüksustes (EAS, KIK jt) ja -asutustes ning erasektoris.

Omab kogemusi nii toetuse eduka taotlejana, toetuste hindajana kui ka projektide teostajana.

Sigrid Salla on läbinud professionaalseks projektikirjutamiseks ja planeerimiseks ning ettevõtluseks 3 olulist õppekava: Tallinna Ülikooli teadusmagistrikraadi lingvistikas ja eesti filoloogias;  ta on läbinud mahuka kõrvalaine õppekava projektijuhtimises Jyväskylä ülikooli täiendkoolituskeskusest Aura ning läbinud ka Jyväskylä ülikoolis ettevõtte majandamise ja organisatsioonide juhtimise alased õppekavad.

Sigrid Salla portfolio: olulisemad koolitused, erialase kirjanduse loomine ja koolitustegevusega seotud  projektid

Keskkonnaministeeriumi; Keskkonnaameti ja Keskkonna Investeeringute Keskuse EL struktuurifondi programmide ja projektide rakendusasutuse ja -üksuste töötajate loogilise maatriksi metoodikaga koolitus "Rahvusvaheliste projektide ja programmide planeerimine" koostöös TLÜ-ga

ESF PRIMUS programmi toetatud koolitus kõrgkoolide tippjuhtkondadele "Arengukava ettevalmistamine ja projektipõhine täitmine"

BEST programmi toetusprojekt "EL Toetusprojektide ja rahvusvaheliste projektide e-kursus"

"EL toetusvõimaluste andmebaasid ja ettevõtjate toetusprogrammid" Äripäeva projektijuhtimise käsiraamatu täiendus

Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa kui struktuurifondi rakendusasutuse ja -üksuste töötajate programmikoolitus "ESF struktuurifondi programmide planeerimine ja juhtimine" koostöös TLÜ-ga

Kõrgkoolide tippjuhtkondade projektijuhtimise koolitaja EL struktuurifondi kõrgkooliarendusprogrammi ESF Primus toetusel "ESF toetusprojektide ettevalmistamine"

EL tõukefondi toetusprogrammide ja toetusprojektide ettevalmistamise kursused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete projektijuhtidele ja Tallinna Ülikooli üliõpilastele (4EAP,TLÜ)

Projektide ettevalmistamineja projektitarkvara kursused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete projektijuhtidele ja TLÜ üliõpilastele (6EAP, TLÜ)

Ukraina ja Eesti noorte teadlaste ja doktorantide projektijuhtimise ingl k koolitus välisministeeriumi kaasrahastatud projekti raames Kiievis

Varumeesteenindus OÜ töötajate projekti planeerimise täiendkoolitus

Projektiteenus OÜ-le tehnoloogia hankimiseks

REDEL programmi toetusprojekt "Projekti ettevalmistamise ja projektitarkvara e-kursus"

Eesti Lastekaitseliidu projektijuhtimise koolitused

 

Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus