Voldikud

Kas teadsid?

Projektiteenus OÜ on
 
Projektiteenus OÜ
on koolitanud ja juhendanud edukalt EASi, KIKi, Innove, Pria, Leader ja teiste EL struktuurifondide ja kohalike fondide poolt toetatud alustavaid  ja tegutsevaid ettevõtjaid ja asutusi, nende  äriplaane ja projekte.

 

 

Projektiteenus OÜ on

Eesti

Gasellettevõtte 2016!

 

Vaid alla 1% ettevõtetest

on Eestis gasellid!

 

 

Äripäev omistas

Projektiteenus OÜ-le

gasellettevõtte diplomi.


Gasellettevõtted
on olnud
kõrgeima kasvupotentsiaaliga:
3 a jooksul
ületanud 50%
käibe, kasumi jm
kasvunäitajad.
.

 

 

Projektiteenus OÜ

AAA-krediidireitinguga!

 Oleme 2015 a kõrgeima
krediidireitinguga ettevõte. 

Vaid 3,8% Eesti ettevõtetest on 
AAA-krediidireitinguga!
 

 

 


 
 
 
Perioodil 11.06.2010- 03.06.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt "Projektiteenus OÜ juhtide konkurentsivõime tõstmine" Projektiteenus OÜ töötajatele.
Projekti toetati EASi koolitusosakuga Teadmiste ja oskuste arendamise programmi meetmest.
 
 

Koolitusstuudio

  

- hea asukoht

Tallinna ringtee ja

Pärnu maantee ääres

-Tallinna, Nõmme,

Saue, Laagri, Saku,

Harku, Veskimöldre

vahetus läheduses

 - tasuta parkimine

-hubane ja eksklusiivne

koolitusstuudio

- oma õppeterrass

ilusate ilmadega 

osaliseks õuesõppeks

- looduskaunis,

privaatne, rahulik asukoht

- head tugiteenused

- võimalik kasutada

koolitusstuudio sülearvuteid

koolituspäevadel

-wifi

- meeldiv atmosfäär
EST ENG
Kuidas kirjutada abikõlbulikku äriplaani?
Kuidas käivitada oma ettevõte?
Kuidas koostada projektile rahataotlust?
Kuidas planeerida aega ja suurendada efektiivsust?
Avatud koolitused:
Äriplaan ja toetusprojekt ettevõtte käivitamiseks
Avatud koolitused:
Arendus- ja toetusprojekti koostamine ja juhtimine
Avatud koolitused:
Turundus, turundusprojektid ja müügisuhtlus
Avatud koolitused:
Projektijuhtimine ja projektitarkvara
Küsi koolituspakkumist
sigrid@projektiteenus.ee
Projektiteenus
Koolitused
PRINT
KoolitusprojektidÕppekavad, õppekorraldus, koolitaja pädevus, kvaliteedikindlustamineProgramm

ProgrammKoolituse tutvustuse juurde tagasi

Programm


"Arendus- ja toetusprojekti koostamine, hindamine ja juhtimine"


 

Korraldaja:

Projektiteenus OÜ

 

Moodulid

5 moodulit, mis hõlmavad süstemaatiliselt toetusprojekti koostamise, teostamise ja hindamise protsessi nii  projektijuhi, projekti kirjutaja kui ka projekti hindamiseksperdi aspektist.

Toimumisaeg

2016, 2017 sügisel, talvel ja kevadel

Eesmärk:

Kujundada suutlikkus   ette valmistada, juhtida, hinnata ja seirata abikõlblikke  EL toetusprojekte

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse tulemusena kujuneb

- oskus leida  ettevõtte arendusvajaduste täitmiseks potentsiaalsed rahastamisallikad

- oskus siduda projekti eesmärgid ettevõtte strateegiliste eesmärkidega ja toetusfondi  rahastamisprioriteetidega

- teadmised  EL toetusprojektide abikõlblikkuse ja kaasfinantseerimise põhimõtetest

- teadmised toetustaotlustele esitatavaid projekti sisulistest, tehnilistest ja vormistuslikest nõuetest

- ülevaade toetustaotluste menetluse ja hindamise protsessist ja protseduuridest

- oskus juhtida toetusprojekti ressursside planeerimist ja toetustaotluse koostamist

- oskus anda eelhinnang toetustaotluse sisulisele ja tehnilisele kvaliteedile

- oskus komplekteerida professionaalne projektigrupp ja osaleda projekti juhtkomitee töös

- teadmised toetuse väljamaksete nõuetest ja toetuse väljamakse süsteemidest

- suutlikkus juhtida ja kontrollida abikõlblikke toetusprojekte ja juhtkomitee tööd

- ülevaade EL toetusprojektide aruandluse nõuetest

 

Sihtgrupid:

Projektijuhid, ettevõtete ja toetajate projektikonsultandid ja  tulevased ja praegused hindamiseksperdid(rakendusüksustes ja rakendusasutustes), alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtete  juhid,  projektitöötajad, arendusosakondade spetsialistid, valdkonnaspetsialistid, töötud, kes soovivad projektialast tööd leida ja/või oma projektile toetust taotleda

 

Koolituse lisandväärtus

 

-koolituspaketi õppematerjalina saate tasuta  praktilise käsiraamatu "Projektijuhtimine  – praktiline käsiraamat näiteprojektiga"

- praktilise harjutustööna valmivad järk-järgult abikõlblikud toetusprojektid, millele saate toetust taotleda

Nõuded lõpetamiseks:

Praktilised tööd koolituse käigus

 

Õppemeetodid

Kursus on praktilise suunitlusega, case-harjutused ja oma projekti koostamine. Koolituse jooksul iseseisev töö. Koostatakse rühmatööna ja individuaalselt oma töövaldkonna EL projektitaotlus koos lisadega ning hinnatakse projekte EL projektide hindamiseksperdi hindamislehe alusel.

 

Koolituse sisu (teemad):

- ettevõtte arendusprojekti tsükkel, muutuse elluviimise etapid

- toetusprojektile mõõdetavate eesmärkide, indikaatorite, sisendite, väljundite ja tegevuste määratlus, logframe meetod

- EL toetusprojektide eeluuring: rahastamisallikad, oma- ja kaasfinantseerimisvõimalused; abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

- toetustaotluse dokumentatsiooni koostamine: taotluse tüüposad ja kohustuslikud lisad

- toetustaotluste tüüpvead

- ajastamise ja eelarvestamise tehnikad

- toetusprojekti eelarve: oma- ja kaasfinantseeringu osakaal, kulude abikõlblikkus kululiigiti

- projektorganisatsiooni ja juhtkomitee loomine, projektijuhi ja meeskonna värbamine

- toetusprojekti koostamise juhtimine, juhtkomitee ja projektigrupi koosolekud

- toetustaotluste menetluse ja hindamise etapid

- toetusprojekti teostamise juhtimine, tegevuste ja kulutuste abikõlblikkuse tagamine eelarve ja ajakava täitmisel, muudatused

- toetuse väljamaksete süsteemid, väljamaksetaotlused

- toetuse refinantseerimise arvestamine rahavoogude planeerimisel

- EL toetusprojektide vahe- ja lõpparuandlus

- ajajuhtimise tehnikad

Koolitaja:

Sigrid Salla

(projektijuhtimise õppejõud, projektijuhtimise õppekavajuht, Projektijuht I-IV kutsestandardi töörühma liige,Äripäeva projektijuhtimise käsiraamatu toimetaja ja põhiautor, EL struktuurifondi kõrgharidusprojektide hindamisekspert, eurotoetuse süsteemi juhtide ja ametnike koolitaja) www.projektiteenus.ee/tutvustus

Koolituse hind km-ta

Koolituse tervikprogrammi hind ning moodulitepõhised hinnad on toodud veebilehe koolituse üldtutvustuses või individuaalses hinnapakkumises

 

 

 

Projektiteenus OÜ | Kure 1, Kanama, Saku vald, 76405 | e-post: info @ projektiteenus.ee | tel 6040703
© Projektiteenus